Algemene
voorwaarden

Artikel 1. Definities
– verkoper: Gusto Stadionweg BV te Amsterdam die een verkoopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met een koper sluit;
– koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met verkoper sluit;
– de goederen: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen, die door de verkoper aan koper worden verkocht.
– werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;
– schriftelijk: communicatie per brief en e-mail.
-online platform: www.gustowines.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper zowel tot stand gekomen in de winkel op onze locatie op de Stadionweg alsmede op ons online platform www.gustowines.nl
2 2 met het plaatsen van een bestelling accepteert de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk.
2.3 van deze voorwaarden kan slechts met schriftelijke toestemming worden afgeweken, maar laat onverlet dat de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
2.4 het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden over te dragen aan derden.
2.5 verkoper zal er voor zorgen dat deze voorwaarden ten alle tijden inzichtelijk zijn voor de koper op het online platform van de verkoper.

Artikel 3. De Koper
3.1 de koper dient een leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben en indien gebruikmakend van het online platform ten alle tijden schriftelijk bereikbaar te zijn op het door zijn/haar aangegeven e-mail adres.
3.2 de verkoper is gerechtigd om in uitzonderlijke gevallen bepaalde bestellingen niet te verwerken of daar aanvullende voorwaarden aan te verbinden, mits zij de koper daarvan tijdig schriftelijk informeert.
3.3 de koper is verantwoordelijk voor het gebruik van haar account zoals bekend bij de verkoper en niet gerechtigd deze door derden te laten gebruiken.
3.4 de koper is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar gegevens.

Artikel 4. Levering
4.1 de verkoper streeft de levering binnen 2-5 werkdagen te laten plaatsvinden, echter accepteert geen schadevergoeding bij overschrijding van deze termijn, noch kan de bestelling eenzijdig door koper worden geannuleerd cq de overeenkomst worden ontbonden. De verkoper verplicht zich bij ruime overschrijding van de hierboven genoemde levertermijn de koper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De koper heeft in een dergelijk geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.2 de bezorgkosten voor heel Nederland bedragen euro 10,- bij een bestelling van minder dan euro 75,- en mits het om 1 afleveradres gaat. Bij een bestelling van euro 75,- of meer worden geen bezorgkosten berekend. Voor internationale zendingen gelden andere tarieven en levertijden. kunt u telefonisch of schriftelijk bij ons opvragen.
4.3 in geval dat er een bepaalde jaargang niet meer beschikbaar is dan wordt er automatisch een volgend beschikbare jaargang geleverd.
4.4 Hoewel ons online platform met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, productomschrijving) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.
4.5 de verkoper is gerechtigd om bij de uitvoering van de leveringen gebruik te maken van derden.
4.6 Indien de verkoper om welke reden dan ook, bijv. als er onvoldoende voorraad beschikbaar is, niet in staat is om aan haar leverplicht op gronde van de overeenkomst te voldoen dan zal zij dit binnen 5 werkdagen na de bestelling schriftelijk kenbaar moeten maken aan de koper. De verkoper is in dat geval gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij aansprakelijk is voor enige vorm van schadevergoeding. In geval van vooruitbetaling dient de verkoper het betaalde bedrag binnen 5 dagen na kennisgeving te restitueren.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
5.1 alle prijzen en tarieven zijn vermeld in euro’s inclusief btw en zijn, indien van toepassing, inclusief vanuit overheidswege opgelegde accijnzen.
5.2 op het online platform dienen betalingen bij het plaatsen van de bestelling vooraf te geschieden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de betaalmethodes die beschikbaar gesteld worden op het online platform.
5.3 in geval van facturering dient de koper bij betaling het een termijn van maximaal 14 dagen in rekenschouw te nemen, tenzij hiervan schriftelijk afgeweken wordt. Bij overschrijding van deze betalingstermijn dient de verkoper de koper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij langdurige overschrijding is de verkoper gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. Incassokosten en-of administratiekosten komen in dat geval voor rekening van de koper.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Alle door de verkoper in het kader van de overeenkomst met de koper geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat door de koper volledig is voldaan aan zijn of haar financiële verplichtingen en andere voorwaarden voortkomend uit die overeenkomst. Het risico ten aanzien van de goederen gaat echter direct over op de koper na ontvangst en aanvaarding van de levering.

Artikel 7 Reclamaties
7.1 Koper moet reclamaties betreffende de goederen terstond, nadat hij gebreken redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper opgeven. Daarbij moet koper nauwkeurig opgave doen van de aard en de grond van de reclamatie uit hoofde van desbetreffende overeenkomst.
7.2 In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de vervoerder door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden.
7.3 Koper moet verkoper – voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de goederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of door geleverd, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.
7.4 Reclamaties geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
7.5. ingeval van bestellingen via ons online platform mag retourzending van geleverde goederen zonder opgave van reden, echter dit moet binnen 14 dagen na ontvangst plaatsvinden en in de originele verpakking. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 8 Recht
8.1 Gusto Stadionweg BV heeft het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijde eenzijdig te wijzigen.
8.2 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de overeenkomst wordt uitgevoerd naar het buitenland of indien de koper zijn of haar woonplaats in het buitenland heeft.

Ontvang 5 % korting op je eerste bestelling!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Gusto Wines en ontvang regelmatig informatie over onze winkel. Daarnaast profiteer je van 5% korting op je eerste bestelling!

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.